Text, ktorý má byť preložený, objednávateľ dodá v elektronickej podobe, príp. v tlačenej čitateľnej verzii. Obratom vypracujem cenovú ponuku, v ktorej sa zohľadňuje rozsah, náročnosť textu a termín vyhotovenia prekladu.

Množstvo prekladu sa počíta v normostranách, ktoré zodpovedajú 1800 znakom vrátane medzier hotového textu. Počet znakov si možno overiť v MS Word v ponuke Nástroje – Počet slov. Ak je výsledný počet strán desatinné číslo, zaokrúhli sa smerom nahor.
Môže sa stať, že pri terminologicky náročnejších textoch potrebuje prekladateľ požiadať objednávateľa o terminologickú konzultáciu. Ide o štandardný postup, ktorý je znakom profesionality prekladateľských služieb.

Štandardným výkonom prekladateľa je cca 8 normostrán za jeden pracovný deň. Ak si objednávateľ želá preklad textu, ktorý má väčší rozsah ako 8 strán za jeden pracovný deň, objednávka spadá do kategórie rýchleho prekladu (pozri cenník).

Pri prekladoch zachovávam pôvodnú grafickú podobu aj formát textu. Všetko závisí od preferencií klienta. V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať. Na vaše otázky rada odpoviem.